Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S24 BUSINESS MANAGEMENT SP Z.O.O,

ul. Jarzynowa 33a, 52-214 Wrocław,NIP: 8992890307, Numer KRS: 0000873117, REGON: 387689510,.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy
kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@schowek24.pl,
telefonicznie pod numerem +48 518 793 880 lub pisemnie pod adresem wskazanym wyżej.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną
wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO
tj. prawnie uzasadniony interes S24, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na
wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie S24 m.in. podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy
informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1
rok od daty wpływu zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Nie będzie Pani/Pan
podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez istotnego udziału
człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania