Regulamin

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI

SCHOWEK24.PL nr 2

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy zawieranej przez Strony jest najem wydzielonej ściankami części powierzchni, z zamontowanym zabezpieczeniem na drzwiach pozwalającym na dostęp do środka jedynie posiadaczowi szyfrowanego indywidualnego klucza elektronicznego, o rozmiarze określonym w ust. 2, znajdującej się w wybranej przez klienta lokalizacji, dalej określanej jako „Schowek” lub „Przedmiot Najmu”.
 2. Istnieje możliwość wynajęcia Schowka w jednym z następujących rozmiarów:
  1. Rozmiar 1 - 1m2
  2. Rozmiar 2 – 1,5 m2
  3. Rozmiar 3 - 2 m2
  4. Rozmiar 4 – 2,5 m2
  5. Rozmiar 5 - 3 m2
  6. Rozmiar 6 - 4 m2      

     Przy czym niektóre ze Schowków mogą być nieznacznie większe lub mniejsze niż wskazane powyżej.

3. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny do korzystania z powierzchni, o której mowa powyżej. 

§ 2

Zawarcie umowy

 1. Umowa najmu zostaje przez Strony zawarta zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym paragrafie.
 2. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacja określona w art. 331 k.c., zwanym dalej Najemcą.
 3. Pełna oferta wynajmu Schowków jest dostępna na stronie internetowej Wynajmującego.
 4. Osoba zainteresowana najmem Schowka wypełnia dostępny na stronie internetowej Wynajmującego formularz rejestracyjny, podając we wskazanych polach:
  1. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (o ile jest inny od adresu zamieszkania), adres do przesłania rzeczy pozostawionych w Przedmiocie Najmu po rozwiązaniu umowy (o ile jest inny od adresu zamieszkania), numer telefonu komórkowego, adres mailowy;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej określonej w art. 331 k.c.: nazwę (firmę), NIP, adres siedziby, adres do korespondencji (o ile jest inny od adresu siedziby), adres do przesłania rzeczy pozostawionych w Przedmiocie Najmu po rozwiązaniu umowy (o ile jest inny od adresu siedziby), numer telefonu komórkowego, adres mailowy.
 5. Osoba zainteresowana najmem Schowka uzupełnia formularz drogą elektroniczną w sposób w nim wskazany. Przesłanie formularza jest możliwe dopiero po przekazaniu wszystkich niezbędnych danych wskazanych w ust. 4, złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego w celu i na potrzeby wykonania umowy najmu.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu on-line.
 7. Najemca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, ma prawo do przeniesienia swoich danych oraz do bycia zapomnianym.
 8. Po dokonaniu rezerwacji Najemca dokonuje płatności za wybrany Schowek. Dostępną formą płatności są płatności rekurencyjne poprzez automatyczne pobranie ustalonej kwoty z karty płatniczej Najemcy.
 9. Po potwierdzeniu przez system Wynajmującego przyjęcia płatności Najemca otrzymuje na podany nr telefonu kod PIN, który umożliwi wejście do wybranego Schowka oraz na podany adres mailowy potwierdzenie zawarcia umowy najmu wraz z linkiem do pobrania aplikacji (szyfrowanego indywidualnego klucza elektronicznego) umożliwiającej otwieranie wynajętego Schowka. Z momentem wysłania do Najemcy sms’a, o którym mowa w zdaniu 1 umowa najmu traktowana jest za zawartą i naliczany jest czynsz najmu.
 10. O każdorazowej zmianie cennika Najemca będzie informowany drogą mailową. Brak akceptacji nowego cennika uprawnia Najemcę do rozwiązania umowy.

§ 3

Wydanie Przedmiotu Najmu

Przesłanie Najemcy maila z linkiem do pobrania aplikacji (klucza elektronicznego) jak również smsa z kodem PIN jest równoznaczne z wydaniem Przedmiotu Najmu Najemcy.

§ 4

Stan Schowka w chwili udostępnienia

 1. Schowek zostaje oddany Najemcy w dobrym stanie technicznym bez wyposażenia.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego Schowka Najemca powinien zgłosić poprzez kontakt mailowy na adres wskazany na stronie internetowej w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia i nie przekraczalnym terminie 7 dni od daty wydania Przedmiotu Najmu tj. Schowka.
 3. Domniemywa się, że wszelkie wady, usterki i inne uszkodzenia Przedmiotu Najmu niezgłoszone w terminie i formie określonej w ust. 2 powstały w czasie korzystania ze Schowka przez Najemcę.

§ 5

Dostęp do Schowka

 1. Wynajmujący zapewnia Najemcy dostęp do Schowka w godzinach otwarcia Budynku, w którym się znajduje. Część lokalizacji Schowek24 umożliwia Najemcom korzystanie ze Schowków również poza godzinami otwarcia Budynku. Informacje o godzinach otwarcia dostępne są na stronie internetowej Schowek24.pl. Schowek24 zastrzega prawo do zmian godzin otwarcia.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu funkcjonowania Budynku, w którym znajduje się jego Schowek, dostępnym w punkcie informacyjnym Budynku i/lub na jego stronie internetowej.

§ 6

Korzystanie ze Schowka

 1. Wynajmujący wydaje, a Najemca przyjmuje Schowek w celu użytkowym na składowanie rzeczy ruchomych.
 2. Najemca nie będzie wykorzystywał Przedmiotu Najmu w innych celach w szczególności na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lub na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Niedopuszczalne jest wnoszenie i składowanie w Schowku rzeczy, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu nie mogą być przechowywane bez zachowania szczególnych środków ostrożności, szczególnych warunków, albo na których posiadanie i/lub przechowywanie wymagane jest zezwolenie.
 4. Najemca nie może składować w Schowku rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę Wynajmującemu lub osobom trzecim.
 5. W szczególności Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do składowania:
  1. materiałów toksycznych i żrących,
  2. amunicji i materiałów wybuchowych,
  3. substancji radioaktywnych,
  4. substancji drażniących lub emitujących dym, łatwopalnych,
  5. skompresowanych gazów w tym również pełnych i pustych pojemników ciśnieniowych do przewozu gazów technicznych i LPG,
  6. paliw i innych produktów ropopochodnych,
  7. odpadów,
  8. zwierząt żywych lub martwych,
  9. roślin,
  10. środków pieniężnych,
  11. papierów wartościowych,
  12. kruszców i kamieni szlachetnych,
  13. biżuterii,
  14. przedmiotów kolekcjonerskich w tym m.in. monet i znaczków pocztowych, antyków, dzieł sztuki
  15. materiałów luksusowych,
  16. luksusowych alkoholi.
 6. Najemca może składować w Schowku jedynie rzeczy suche, szczelnie opakowane, nie zagrażające rozlaniem lub rozsypaniem.
 7. Najemca może składować w Schowku rzeczy, których ciężar własny całkowity nie przekracza 200 kg na każdy m2 najmowanej powierzchni.
 8. Najemca może składować w Schowku produkty żywnościowe wyłącznie nie psujące się w fabrycznych opakowaniach hermetycznych.
 9. W razie naruszenia przez Najemcę powyższych postanowień Regulaminu i składowania w Schowku rzeczy niedozwolonych, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą pieniężną w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu, co nie wyłącza prawa Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Najemcy.
 10. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w Schowku i jego otoczeniu. Zabrania się pozostawiania rzeczy w tym również materiałów opakowaniowych, kartonów czy własnego mienia. W takim przypadku po zakończeniu umowy Wynajmujący ma prawo naliczyć karę porządkową w wysokości 100 zł brutto.
 11. Przed zakończeniem umowy Najemca zobowiązany jest do usunięcia ze Schowka wszystkich swoich rzeczy. W przypadku niedopełnienia tego warunku, Wynajmujący jest uprawniony do komisyjnego otwarcia Schowka (naliczając dodatkową opłatę w wysokości dwumiesięcznego czynszu) następnie odeśle (na koszt Najemcy) niniejsze mienie na adres do odsyłki rzeczy wskazany w panelu klienta (naliczając dodatkową opłatę w wysokości jednomiesięcznego czynszu za usługę spakowania pozostawionych rzeczy).

§ 7

Czynsz

 1. Wysokość czynszu najmu uzależniona jest od rozmiaru Schowka, okresu wynajmu jak i konkretnej lokalizacji i jest podana na stronie internetowej Wynajmującego.
 2. Najemca może skorzystać z rabatów wprowadzanych czasowo przez Wynajmującego - PROMOCJE, o których będzie informowany przez różne kanały informacyjne, szczególnie na stronie internetowej Wynajmującego.
 3. W przypadku, gdy Najemca znajdzie usługę tożsamą do usługi oferowanej przez Schowek 24 (również odnośnie wielkości wynajętego schowka) w promieniu 5 km od wybranej lokalizacji, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie.
 4. Czynsz obejmuje opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Przedmiotu Najmu w szczególności opłatę za prąd.
 5. Czynsz nie obejmuje kosztów ewentualnej odsyłki rzeczy, sprzątania lub naprawy uszkodzonego przez Najemcę Schowka.

§ 8

Płatności

 1. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, z góry, 1-ego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, w formie rekurencyjnego obciążenia karty płatniczej Najemcy. Za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy najmu zostanie naliczony czynsz proporcjonalny do długości najmu w danym miesiącu.
 2. Faktury będą wysyłane w formie elektronicznej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail i jednocześnie będą dostępne do pobrania w panelu klienta.
 3. W przypadku braku możliwości pobrania należności z karty wskazanej przez Najemcę, Wynajmujący będzie ponawiał niniejszą próbę do 14-tego dnia miesiąca. Jeżeli niniejsze próby również się nie powiodą, Wynajmujący rozpocznie procedurę windykacyjną, natomiast dostęp Najemcy do schowka zostanie zablokowany.
 4. Wszelkie inne opłaty lub obciążenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, również zostaną pobrane z karty płatniczej Najemcy.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§ 9

Dodatkowe obowiązki najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Najmu w sposób umożliwiający niezakłócone korzystanie z pozostałych Schowków, części wspólnych powierzchni oraz Budynku, w którym jego schowek jest zlokalizowany.
 2. Najemca nie będzie wprowadzał żadnych zmian ani ulepszeń w Schowku bez uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie dokonane zmiany podlegają usunięciu przez Najemcę najpóźniej w dniu rozwiązania umowy najmu. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący usunie zmiany na koszt Najemcy bądź zatrzyma dokonane ulepszenia bez obowiązku zwrotu ich wartości na rzecz Najemcy.
 3. Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim.
 4. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisów porządkowych, pożarowych, bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie nieruchomości.
 5. Najemca przyjmuje do wiadomości, że w obrębie obiektu w tym w szczególności w Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 6. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż obręb obiektu (lokal) będzie monitorowany przez system telewizji przemysłowej CCTV.
 7. W przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego powodującego zagrożenie lub stwierdzenia przechowywania w Schowku rzeczy zabronionych, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, usunięcia rzeczy składowanych w Schowku na wezwanie Wynajmującego. W razie nieopróżnienia Schowka z ww. rzeczy w tym terminie, Wynajmujący ma prawo do komisyjnego otwarcia i dokonania inwentaryzacji Schowka oraz podjęcia działań adekwatnych do stwierdzonego stanu rzeczy. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ww. działań w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu.

§ 10

Dodatkowe obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący w ramach płaconego czynszu najmu zapewni Najemcy przez cały okres trwania umowy dostawę energii elektrycznej do Przedmiotu Najmu (z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Wynajmującego), sprzątanie powierzchni wspólnych, ochronę, zabezpieczenie przeciwpożarowe i wentylację w obiekcie (lokal) zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami dla obiektów użyteczności publicznej.
 2. Wynajmujący obowiązany jest do należytego zabezpieczenia ochrony danych osobowych przekazanych przez Najemcę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO.

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane składowanymi przez niego rzeczami ponosi Najemca.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, które w jego imieniu i z jego upoważnienia mają dostęp do Przedmiotu Najmu.
 3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Najemcę do Przedmiotu Najmu.
 4. Wynajmujący nie gwarantuje zachowania określonych warunków w Przedmiocie Najmu, takich jak określona wilgotność, temperatura itp, jednakże zapewnia iż nie będą one odbiegały w sposób znaczący od ogólnie obowiązujących norm w obiektach użyteczności publicznej
 5. Wynajmujący jest zwolniony od odpowiedzialności za nie wypełnienie swoich obowiązków wynikających z umowy w stopniu, w jakim będzie to wynikało z wystąpienia siły wyższej przez czas jej występowania lub w związku ze skutkami wystąpienia siły wyższej. Działania siły wyższej rozumiane są jako zdarzenia nagłe, nieprzewidziane lub takie, których skutkom nie dało zapobiec pomimo dołożenia wszelkiej zawodowej staranności, takie jak: powódź, huragan lub inne klęski żywiołowe, wojna lub inny konflikt zbrojny, atak terrorystyczny, skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne, wybuch, pożar, ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, niezależna od Wynajmującego przerwa w dostawie lub awaria usług komunalnych, w szczególności w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów niezbędnych do korzystania z Przedmiotu Najmu.

§ 12

Ubezpieczenie

 1. Najemca może wyrazić zgodę na objęcie mienia wniesionego do Przedmiotu Najmu ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Wynajmującego ( o ile Wynajmujący wprowadzi taką możliwość) na warunkach wskazanych w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia. Najemca zobowiązany jest wówczas pokrywać bezpośrednio wobec Wynajmującego koszty ubezpieczenia mienia, poprzez dokonywanie wpłat miesięcznej składki ubezpieczeniowej na zasadach obowiązujących przy płatności czynszu najmu.
 2. Wynajmujący oświadcza, że warunki oferowanego ubezpieczenia w kolejnych okresach, w szczególności wysokość należnych składek, mogą ulec zmianie z przyczyn zależnych od Ubezpieczyciela. W takim wypadku Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o zmianie obowiązujących warunków ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji nowych warunków ubezpieczenia Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o rezygnacji z oferowanego ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Brak odpowiedzi w powyższym terminie będzie uważany za akceptację nowych warunków ubezpieczenia.

§ 13

Rozwiązanie umowy

 1. Każda z umów zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym momencie ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca:
  1. korzysta z Przedmiotu Najmu niezgodnie z umową lub Regulaminem,
  2. zakłóca porządek, ład lub bezpieczeństwo w Budynku, w którym zlokalizowany jest Schowek,
  3. zalega z płatnością czynszu za co najmniej jeden pełny okres płatności po uprzedzeniu Najemcy i udzieleniu mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. W takim przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zablokowania kodu PIN oraz aplikacji Najemcy. W celu opróżnienia Schowka, Najemca zobowiązany jest do kontaktu z biurem Schowek24.
 3. Najemca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wynajmującego jej postanowień. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie i na zasadach określnych w dotychczas obowiązującym Regulaminie.
 4. W przypadku rozwiązania umowy, bądź na wezwanie Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do usunięcia rzeczy składowanych w Przedmiocie Najmu w terminie 48 godzin.
 5. Po rozwiązaniu umowy Wynajmujący zweryfikuje stan Schowka; w razie zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia zostanie wysłana do Najemcy informacja o zaistnieniu takiego faktu.
 6. W przypadku, gdy Schowek zostanie pozostawiony po rozwiązaniu stosunku najmu w stanie pogorszonym, Wynajmujący wezwie Najemcę do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Wynajmujący będzie miał prawo doprowadzić Przedmiot Najmu do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko Najemcy.
 7. Dnia następnego po rozwiązaniu umowy Wynajmujący jest uprawniony do zablokowania Najemcy indywidualnego szyfrowanego klucza elektronicznego z dostępem do Schowka.

§ 14

Bezumowne korzystanie

W przypadku składowania rzeczy przez Najemcę w Schowku po rozwiązaniu umowy, o ile nie powiedzie się próba odesłania rzeczy do Najemcy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za bezumowne korzystanie w wysokości dwukrotności czynszu, za każdy miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu. W celu umożliwienia Najemcy odebrania jego rzeczy ze Schowka po rozwiązaniu umowy, po uprzednim umówieniu terminu, Najemca otrzyma jednorazowy kod dostępu do Schowka.

§ 15

Utylizacja rzeczy

 1. W przypadku zakończenia umowy najmu, o ile Najemca nie odebrał swoich rzeczy, wskazany adres do odsyłki rzeczy jest nieprawidłowy lub próba ich odesłania nie powiodła się z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. podaniu nieprawidłowego adresu) jak również niemożności pobrania opłaty za bezumowne korzystanie z konta Najemcy, pozostawione rzeczy uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wynajmujący uprawniony jest do dokonania komisyjnego otwarcia Schowka i jego zinwentaryzowania; Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu zł brutto.
 3. Wynajmujący może rzeczy porzucone przez Najemcę, o których mowa w ust.1 według swojego uznania:

      - zutylizować na koszt Najemcy, albo

      - nabyć na własność w drodze zawłaszczenia, albo

      - przenieść do zewnętrznego magazynu z prawem do wynagrodzenia za przechowywanie.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.
 2. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności innych jego postanowień lub umowy. W takim przypadku umowa będzie interpretowana tak, aby jak najlepiej oddać wolę Stron zawierających umowę, a w miejsce nieważnych czy nieskutecznych postanowień znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Najemca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). W przypadku odstąpienia od umowy Najemca zostanie obciążony proporcjonalną kwotą za ilość dni, w których posiadał dostęp do Schowka.
 4. W celu odstąpienia od umowy Najemca zobowiązany jest do przesłania podpisanego formularza odstąpienia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wynajmujący może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu z powodu zmiany przepisów prawa lub zmian w zasadach świadczenia usług przez Wynajmującego. Wynajmujący poinformuje Najemcę o zmianach nie później niż na 14 dni przed wejściem ich w życie.
 6. Wszelkie spory będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo dla Wynajmującego.

Zał. Nr 1 Formularz odstąpienia od Umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Z dniem

wprowadzić datę wysłania formularza

Odstępuję od umowy o świadczenie usługi najmu boksu nr

wprowadzić numer umowy / zamówienia

dane klienta

Wprowadzić imię i nazwisko lub nazwę firmy

A

Firmą Schowek24.pl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zwycięska 14a-14b, 53-033, NIP 8992812359

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy konsekwencji z tytułu pozostawienia własnego mienia w przedmiocie niniejszej umowy. Jestem świadomy, iż od momentu odstąpienia dostęp do niniejszego Schowka zostanie zdeaktywowany a ja zostanę obciążony kwotą proporcjonalną za ilość dni, w których posiadałem dostęp do Schowka.

                                               Podpis klienta: